Streda 20. november, meniny má Félix

Ako nepodľahnúť strachu a správne sa rozhodnúť

Strach je jeden z najväčších nepriateľov ľudského zdravia, šťastia a úspechu. Závisí iba od nás, či mu podľahneme. Anglicky hovoriaci ezoterici slovo strach FEAR prekladajú po písmenách ako - falošný dôkaz pôsobiaci reálne. Diabolská zápletka. Jeden z najväčších guruov úspechu Napoleon Hill venuje vo svojej knihe Ako nepodľahnúť diablovi strachu celú siedmu kapitolu. Kniha je vlastne písaná ako rozhovor Napoleona Hilla s diablom, ktorý sa rozhodol pod tlakom okolností hovoriť pravdu.

Semienka strachu

Hill Často si kladiem otázku, prečo vás váš protivník, ktorého my, pozemšťania, nazývame Bohom, nezničí?

Diabol — Pretože táto sila je rovnako v mojich rukách ako v jeho. Môže ju používať on i ja. A práve to sa vám snažím celý čas vysvetliť. Môj protivník, ktorého ľudia nazývajú Bohom, môže použiť najvyššiu silu vesmíru na konštruktívne účely, no rovnako ju môžem použiť ja, koho nazý­vate diablom, na negatívne účely. Dôležitejší je však fakt, že akákoľvek ľudská bytosť môže túto silu použiť rovnako účinne ako Boh alebo diabol.

H — To je skutočne závažné tvrdenie. Môžete ho nejako dokázať?

D — Áno, ale najlepšie by bolo, keby ste jeho pravdivosť dokázali vy sám, pretože pozemskí hriešnici si diablovo slovo veľmi nevážia. Rovnako si však nevážia ani slovo Božie. Diabla sa bojíte a Bohovi odmietate dôverovať, takže vám zostáva už len jeden zdroj, prostredníctvom ktorého môžete profitovať z univerzálnej sily. A tou je vaša vlastná myseľ. Dôvera v silu mysle a jej využívanie predstavuje priamu ces­tu k univerzálnej zásobárni Nekonečnej inteligencie – pre človeka žiadna iná cesta neexistuje.

H — Prečo sme my, pozemšťania, nenašli cestu k Nekonečnej inteligencii už skôr?

D — Pretože som vám v tom zabránil. Zviedol som vás z cesty tým, že som vám do mysle zasadil semienka, ktoré ničia vašu schopnosť myslieť konštruktívne. Vďaka mne sa pre vás stalo prí­ťažlivým používať silu Nekonečnej inteligencie na dosiahnutie negatív­nych cieľov prostredníctvom chamtivosti, lakomosti, zmyselnosti, závisti a nenávisti. Zapamätajte si, že vaša myseľ privoláva len to, čo v nej prebýva. Aby som odvrátil pozornosť ľudí od môjho protivníka, musel ich mysle naplniť myšlienkami sledujúcimi môj vlastný zámer.

H — Ak tomu dobre rozumiem, priznávate, že žiadna ľudská bytosť sa nemá prečo báť diabla, a zároveň tvrdíte, že nemá ani dôvod na to, aby sa snažila zapáčiť sa Bohu!

D — Presne tak. Toto priznanie môže síce trocha spomaliť moje napredovanie, no upokojuje ma vedomie, že ak pošlem ľudí priamo k zdroju všetkej sily, pribrzdím tým zároveň aj svojho protivníka.

H — Inými slovami, ak nedokážete ľudí ovládať za pomoci pokušení alebo strachu, ste odhodlaný spôsobiť zmätok a ukázať ľuďom, ako obísť Boha? Nie ste náhodou tiež v politike? Vaša metóda je mi až príliš povedomá.

D — Či som v politike? A čo mys­líte, kto by vyvolával krízy a nútil krajiny vstupovať do vojen, keby som nebol v politike? Iste by ste nič z toho nepripísali môjmu protivníkovi. Ako som vám už povedal, mám spojencov vo všetkých oblastiach života, ktorí mi pomáhajú narúšať akékoľvek medziľudské vzťahy.

H — Prečo sa teda nezmocníte cirkví a nevyužijete ich priamo vo svoj prospech?

D — Myslíte si, že som blázon? Kto by potom udržiaval v ľuďoch strach z diabla, keby som ovládol cirkev? Kto by mi slúžil ako návnada na prilákanie pozornosti ľudí, zatiaľ čo ja manipulujem ich mys­ľou, keby som nemal pomocníkov rozosievajúcich strach a pochybnosti? To najdômyselnejšie, čo robím, je, že využívam svojho protivníka, aby v ľudských mysliach neprestajne rozdúchaval strach z pekla. Kým sa budú ľudia niečoho báť – a je jedno čoho – dovtedy ich budem mať v hrsti.

H — Myslím, že začínam vášmu plánu rozumieť. Využívate cirkev, aby zasievala do ľudskej mysle semienka strachu, neistoty a nerozhodnosti. Tieto negatívne stavy mysle zapríčiňujú, že ľudia začnú prepadať návyku nechať sa unášať. Pomocou hypnotickému rytmu sa tento návyk stáva trvalým, takže obeť si už nedokáže nijako pomôcť. Je to tak správne? Znamená to teda, že hypno­tický rytmus je niečo, čo by mal človek rešpektovať a na čo by si mal dávať pozor?

D — Pravdivejšie a presnejšie by bolo povedať, že hypnotický rytmus je niečo, čo treba pozorne sledovať, dôkladne pochopiť a dobrovoľne uplatniť na do­siahnutie požadovaného cieľa.

H — Môže byť nebezpečné, ak sa sila hypnotického rytmu na dosiahnutie želaného cieľa nepoužije dobrovoľne?

D — Áno, pretože istým spôsobom funguje automaticky. Ak nie je hypno­tický rytmus použitý na dosiahnutie žiadaného cie­ľa vedome, môže, a aj pôsobí tak, že vedie k neželaným cieľom.

Vezmime si napríklad podnebie. Každý vidí a chápe, že príroda núti všetky živé tvory a všetky jej prvky prispôsobovať sa podnebiu. V trópoch vytvára stromy, ktoré rodia ovocie a reprodu­kujú sa. Núti ich, aby sa prispôsobili spaľujúcemu slnku! Primäje ich, aby hnali také listy, ktoré sa dokážu chrániť pred škodlivým ultra­fialovým žiarením. Tieto stromy by neprežili v arktických oblastiach, kde príroda vytvorila úplne iné podnebie.

A práve tam vytvára stromy prispôsobené na prežitie a reprodukciu v chladnom podnebí, ktoré by zasa neprežili v trópoch. Podob­ným spôsobom sa správa aj k zvieratám. Poskytuje im pokrývku tela vhodnú do podnebia, v ktorom žijú. Tá im zabezpečuje pohodlie a umožňuje im v danom podnebí prežiť.

Rovnako núti príroda myseľ človeka prispôsobiť sa prostrediu, ktoré je silnejšie ako jeho vlastné myšlienky. Deti sú nútené prijať akékoľvek vplyvy prostredia, v ktorom vyrastajú, pokiaľ ich vlastné myšlienky nie sú silnejšie ako tieto vplyvy.

Príroda nastavila určitý rytmus pre každé prostredie a všetko, čo je v dosahu tohto rytmu, sa mu musí prispôsobiť. Iba človek má výsadu a schopnosť stano­viť si svoj vlastný rytmus pod podmienkou, že svoju výsadu upred­nostní pred hypnotickým rytmom, ktorý mu vnucuje okolité prostredie.

Každý domov, každé pracovisko, každé mesto i dedina, každá uli­ca, všetky spoločenské centrá majú svoj typický, zreteľne rozpozna­teľný rytmus. Ak chcete zistiť, ako sa rytmus jednotlivých ulíc odlišuje, prejdite sa po Piatej Avenue v New Yorku a potom po ulici v chudobnej štvrti! Zbadáte, že všetky podoby rytmu sa časom stávajú trvalými.

H — Má každý človek svoj vlastný rytmus myslenia?

D — Áno. Vlastný rytmus myslenia vytvára medzi jednotlivcami zásadné rozdiely. Človek, ktorý uvažuje v intenciách sily, úspechu a bohatstva, si nastaví rytmus, ktorý priťahuje všetko, po čom v tomto smere túži. Naopak človek, ktorý uvažuje v intenciách biedy, neúspechu, prehry, beznádeje a chudoby, priťahu­je tieto nežiaduce vplyvy. To vysvetľuje, prečo je úspech rovnako ako neúspech výsledkom návyku. Návyk vytvorí u človeka jeho vlastný rytmus myslenia a ten potom pritiahne jeho prevažujúce myšlienky.

H — Hypnotický rytmus sa teda podobá magnetu, kto­rý priťahuje veci, na ktoré pôsobí magnetickou príťažlivosťou. Je to tak?

D — Áno. Preto sa chudobní zoskupujú v spoločenstvách ľudí im podobných. Vysvetľuje to i staré príslovie, ktoré hovorí, že bieda biedu naháňa. A preto ľudia, ktorí začnú byť v niečom úspešní, zisťujú, že ich úspech sa postupom času znásobuje, aj keď vyvíjajú čoraz menšie úsilie.

Všetci úspešní ľudia využívajú hypno­tický rytmus – vedome či nevedome – pretože ich prevažujúcimi myšlienkami, túžbou a očakávaním je úspech. Prevažujúce myšlienky sa tak stanú návykom, ten sa stane hypnotickým rytmom a zákon harmonickej príťažlivosti premení tieto myšlienky na ich fyzickú podobu.

H — Inými slovami, ak viem, čo od života chcem, žiadam to a svoju požiadavku potvrdzujem odhodlaním zaplatiť za ňu i cenou ži­vota a odmietam akékoľvek náhrady, princíp hypnotického rytmu prevezme moju túžbu a pomôže mi prirodzenými a logickými pro­striedkami premeniť ju na jej fyzickú podobu. Je to tak správne?

D — Áno, princíp hypnotického rytmu funguje presne tak, ako vravíte.

H — Veda našla nezvratný dôkaz, že ľudia sú tým, kým sú, vďaka pôsobeniu dedičnosti a prostredia. Pri na­rodení získajú kombináciu všetkých fyzických vlastností nespočetného množstva svojich predkov. Potom dosiahnu vek sebauvedomenia a od toho momentu sa tvaruje ich vlastná osobnosť – viac menej sa utvárajú ich pozemské ciele ako výsledok vplyvu prostredia, ktoré na nich pôsobí predovšetkým v obdo­bí raného detstva. Tieto dva faktory nás ovplyvňujú tak výrazne, že ich žiaden inteligent­ný tvor nedokáže spochybniť. Ako teda môže hypnotický rytmus zmeniť podstatu fyzického tela, ktoré je kombináciou tisícov predkov, ktorí žili a umreli predtým, než sa človek naro­dil? Môže hypnotický rytmus zmeniť vplyv prostredia? Ľudia, ktorí sa rodia do chudoby a nevedomosti, majú silnú tendenciu zostať chudobnými a nevedomými po celý život. Ako dokáže hypnotický rytmus ovplyvniť túto skutočnosť?

D — Hypnotický rytmus nemôže zmeniť podstatu fyzického tela, ktorú človek zdedí pri narodení, ale môže a s istotou dokáže upraviť, zmeniť a ovládať vplyvy prostredia na človeka a zariadiť, aby sa stali trvalými.

H — Ak vám správne rozumiem, sama príroda dáva človeku na výber, aby pri­jal a stal sa súčasťou prostredia, ktoré si vyberie on sám, alebo prostredia, ktoré mu je vnútené?

D — Áno. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa môže človek ubrániť vplyvu prostredia, ktoré si nepraje prijať a tiež metóda, akou dokáže zvrátiť pôsobenie hypnotického rytmu z negatívnych na pozitívne ciele.

H — Chcete tým povedať, že existuje jedna konkrétna metóda, pomocou ktorej človek dosiah­ne, aby mu hypnotický rytmus slúžil namiesto toho, aby ho zničil?

D — Áno, presne to chcem povedať.

H — Ako možno dosiahnuť tento ohromujúci vý­sledok?

D — Ak má mať môj opis aspoň nejakú praktickú hodnotu, bude musieť byť dosť dlhý. Zahŕňa totiž sedem princípov psycholó­gie, ktorým treba porozumieť a uplatniť ich, ak chce človek využiť hypnotický rytmus, aby mu pomohol získať od života to, čo sám chce.

H — Bude teda lepšie, ak svoj opis rozdelíte na sedem častí a v každej z nich po­skytnete podrobnú analýzu jedného zo siedmich princípov, a tiež jednodu­chý návod, ako ho uplatniť.

...

-

Múdrosť na dnes

„Každý má práve toľko samoľúbosti, koľko mu chýba rozumu."

Čítali ste už ?